Ekologiczne inwestycje w powiecie

Powiat Płocki od 2016 roku realizuje projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego” w partnerstwie
z Nadleśnictwami Płock i Łąck. Wartość projektu opiewa na prawie 3,2 mln zł, unijne dofinansowanie wynosi 2,5 mln zł.

Projekt przewiduje realizację zadań związanych z turystyką, ekologią, jak i edukacją. Poszczególne zadania realizowane są etapami.

W miesiącu czerwcu przedstawiciele Powiatu Płockiego oraz przedstawiciele Partnerów Projektu Nadleśnictwa Łąck i Płock dokonali odbioru kolejnych zadań projektowych.

Wicestarosta Iwona Sierocka wraz z Wiceprzewodniczącym Powiatu Płockiego Adamem Sierockim oraz Radnymi Ewą Kowalak i Henrykiem Kamińskim odebrali zadanie pn. „Założenie Lasu Dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck”. Przedsięwzięcie polegało na utworzeniu lasu dendrologicznego. W tym celu we współpracy z Nadleśnictwem Łąck zaaranżowano i dobrano gatunki nasadzeń drzew i krzewów na obszarze 3 ha. Nowoutworzony las dendrologiczny jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i turystów powiatu płockiego dla których przygotowano ścieżki spacerowe dodatkowo wyposażone w tablice edukacyjne oraz informacyjne z opisami gatunku.

Kolejne z odebranych  zadań to Organizacja nowych tras turystycznych wraz z wytyczeniem
i organizacją miejsc wypoczynku i edukacji
. W ramach zadania wytyczono szlaki turystyczne na odcinku prawego brzegu rzeki Wisły pomiędzy miejscowościami Brwilno i Wyszogród oraz lewy odcinek – Nowy Duninów – Gąbin – Płock. Zadanie obejmowało doposażenie szlaków w małą infrastrukturę turystyczną, tj. ławostoły, tablice edukacyjno-informacyjne, jak również lunety obserwacyjne oraz nieodpłatne wypożyczalnie rowerów. Miejscem wieńczącym nowopowstałych szlaków są punkty budzące nie mniejsze zainteresowanie, którym są konstrukcje drzew OZE. Energetyczne drzewka przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną, wykorzystaną w tym przypadku do ładowania urządzeń mobilnych, jak smartfony, laptopy. Drzewa OZE został zamontowane na terenie gminy Wyszogród i Nowy Duninów.

Podczas finału II edycji konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego, który miał miejsce 15 czerwca br. w Leśnictwie Miszewo Starosta Płocki Mariusz Bieniek wraz z Radnym Tomaszem Dudą oraz Dyrektorem Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorotą Zakrzewską dokonali oficjalnego odbioru zadania pn. Modernizacja schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym. Schronisko prowadzone jest przez Nadleśnictwo Płock. Przedmiotem zadania była modernizacja niewykorzystanych powierzchni i dostosowanie ich do funkcji schroniska, budowę klatek i boksów służących dla zwierząt. Na terenie ośrodka powstała również ścieżka dendrologiczna, wraz z wykonaniem małej infrastruktury turystycznej. Ponadto zadanie obejmowało także zorganizowanie i wyposażenie punktu weterynaryjnego. Zmodernizowana lecznica jest zaopatrzona w stół operacyjny i narzędziowy, lampy, stojaki, klatki transportowe i do przetrzymywania wymagających opieki. To wszystko umożliwi schronienie oraz pomoc w leczeniu i rehabilitacji zwierząt.

Projekt obejmuje 15 zadań. Część zadań została już zrealizowana między innymi wytyczono szlak kajakowy na rzece Skrwie Prawej, stworzono stanowiska lęgowe dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny, utworzono portal edukacji ekologicznej http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl/ oraz aplikację mobilną, która zawiera mapy wytyczonych szlaków w ramach projektu, wydano przewodniki ekologiczne oraz inwestycyjne. W trakcie realizacji
jest utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim, modernizacja szlaków turystyczno-rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock, szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego
w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, zaprojektowanie i organizacja wystawy „Wokół Nasion w obiekcie Wyłuszczani Szyszek Łącku oraz wystawy „Wisła” w obiekcie Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz systematyczne karczowanie gatunków inwazyjnych na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=MygQkdbC0K8&feature=youtu.be