PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO – II etap

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Celem konkursu była edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej w obszarze bioróżnorodności powiatu płockiego, jak również edukacji związanej z obszarami Natura 2000 i promocją lokalnych walorów przyrodniczych.
Przedmiotem konkursu były:
1.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego – konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego – dwie kategorie wiekowe.

2.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna i krajobraz – konkurs zespołowy – dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.
W dniu 7 czerwca 2018r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs fotograficzny. Na konkurs wpłynęło łącznie 656 prac fotograficznych

15 czerwca 2018r w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśniczówce w Miszewie Murowanym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego – II etap, w którym uczestniczyli:
– Mariusz Bieniek – Starosta Płocki;
– Dorota Zakrzewska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Zbigniew Suchodolski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płoc;k
– Marek Włoczkowski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock;
– Małgorzata Włoczkowska – Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Płock;
– Jerzy Downarowicz – Leśniczy Leśnictwa Miszewo;
– Aleksander Niweliński – wykonawca modernizacji Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśnictwie Miszewo;
– dr Tomasz Szydłowski – specjalista weterynarii dzikich zwierząt – sprawującego nadzór merytoryczny nad modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśnictwie Miszewo;
– Pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;
– Dzieci i młodzież ze szkół powiatu płockiego wraz z nauczycielami i rodzicami, a także media.
Gości powitała Iwona Marczak z RCEE, dziękując wszystkim za włączenie się w organizację konkursu. Podkreśliła także jak ważną rolę spełnia przyroda w życiu człowieka, której on jest integralną częścią i wyrecytowała wiersz Marii Konopnickiej „Niezapominajki”.
Następnie głos zabrali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki oraz Zbigniew Suchodolski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock.
Mariusz Bieniek podkreślił wagę współpracy Starostwa, Nadleśnictwa Płock, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i wszystkich mieszkańców na rzecz promocji lokalnych zasobów przyrodniczych.
Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock zachęcał do odwiedzania lasów na terenie powiatu, … których może nie jest tak dużo, bo mamy tu tereny o najniższej lesistości w Polsce, są jednak niebywale piękne, usytuowane na bardzo urokliwych miejscach. Nadleśniczy podkreślił także rolę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w ochronie różnorodności biologicznej. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Leśnych to obiekt, który położony jest w na terenie Leśnictwa Miszewo, którego nadrzędnym celem jest przywracanie naturze zwierząt kontuzjowanych, pokaleczonych oraz złapanych we wnyki kłusowników, które przeszły rehabilitację w ośrodku.
Następnie odczytano protokół komisji konkursowej oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Lista laureatów i wyróżnionych znajduje się na stronie – http://www.rceeplock.pl/files/powiat_2018/lista.pdf

Galeria zdjęć:
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2135-podsumowanie-konkursu-ekologicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenu-powiatu-plockiego-ii-etap