Nadleśnictwo Łąck

Ogólnie o Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Łąck od zawsze starało się łączyć technikę i ekologię. Na naszym terenie powstał jeden z pierwszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Stawiamy na nowoczesne techniki użytkowania lasu oraz na proekologiczne nastawienie w  hodowli i ochronie lasu.

Nadleśnictwo Łąck położone jest na obszarze 2 województw, 4 powiatów i 11 gmin. Największa część nadleśnictwa położona jest w powiecie płockim, na terenie gmin: Łąck oraz Gąbin.

Nadleśnictwo Łąck zajmuje powierzchnie 12 390 ha, z tego 11 845 ha stanowią lasy, 177 ha grunty rolne, 154 ha wody, 181 nieużytki (bagna, wydmy) oraz 33 ha grunty pozostałe.

Nasze lasy są niezwykle bogate w faunę i florę. znajdziecie Państwo wiele różnorodnych siedlisk przyrodniczych zasiedlonych ogromną liczbą gatunków roślin. W gęstwinach drzew i krzewów kryją się zwierzęta te bardziej pospolite oraz te wyjątkowo rzadkie.

Formy Ochrony Przyrody na terenie Nadleśnictwa: 6 rezerwatów przyrody, 4 obszary Natura 2000, 42 pomniki przyrody, 3 obszary chronionego krajobrazu, park krajobrazowy.

Walory kulturowe: Wielką wartość kulturową na zarządzanym przez nas terenie stanowią Parki Podworskie. Na terenach o małej lesistości stare założenia parkowe uatrakcyjniają krajobraz wiejski oraz stanowią dziedzictwo historyczne i kulturowe danego obszaru.

Obiekty kultury materialnej stanowią cenne architektoniczne budowle z różnych epok, reprezentujące różne style. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Łąck występuje 13 kościołów parafialnych, ratusz, kaplica cmentarna oraz dom na Starym Rynku w Gąbinie.

 

Przynależność Nadleśnictwa Łąck  do LKP

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Gostynińsko-Włocławskie został utworzony jako jeden z pierwszych kompleksów mających promować zrównoważony rozwój i nowoczesne myślenie w leśnictwie. Za początki istnienia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko- Włocławskie” (LKP) przyjmuje się wiosnę 1994 roku, kiedy oficjalna nazwa „leśny kompleks promocyjny” pojawiła się w uzasadnieniu do Decyzji nr 23 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 8 listopada 1994r. Swoje formalne funkcjonowanie Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko Włocławskie” zaczął 1 stycznia 1995r. W skład LKP „ Lasy Gostynińsko-Włocławskie” wchodzą nadleśnictwa: Gostynin (16 127 ha), Łąck (12 390 ha) i Włocławek (25 122 ha).

Podstawowym celem LKP jest trwałe zachowanie i odtwarzanie walorów lasu metodami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod leśnej inżynierii ekologicznej, czyli postępowania zmierzającego do wzrostu naturalności, różnorodności biocenoz leśnych, regeneracji, rehabilitacji lub restytucji ekosystemów i ich zrównoważenia w warunkach gospodarczych lasu wielofunkcyjnego. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” jest bardzo istotnym elementem systemu ochrony przyrody i sieci ekologicznej Polski i Europy. Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA tworzy spójny przestrzennie system obszarów, których walory przyrodnicze mają wysoką rangę krajową. Połączone są one siecią korytarzy ekologicznych. Na terenie LKP „Lasy Gostynińsko Włocławskie”  występują: rezerwaty przyrody (19), park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz objęte ochrona gatunkową grzyby, rośliny i zwierzęta wraz z siedliskami. LKP charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu oraz budową geologiczną. Występują tu liczne wały wydmowe, wydmy oraz rynny jeziorne. Duża liczba jezior (63 jeziora) wzbogaca krajobraz lasów gostynińsko-włocławskich oraz wpływa na lepsze warunki przyrodnicze dla istniejącej flory

Duża różnorodność siedlisk  zapewnia bogactwo gatunkowe fauny istniejące w LKP. Gady oraz płazy występujące na niżu są specyficznymi gatunkami dla tego terenu kraju. Wśród płazów pojawiają się np.: traszka grzebieniasta, ropucha zielona i szara, rzekotka drzewna. Natomiast gady reprezentowane są przez takie gatunki jak: jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, a nawet żmija zygzakowata, która występuje dość rzadko na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Najliczniej występują ptaki- 135 gatunków. W skład istniejącej fauny wchodzi również ok. 50 gatunków ssaków, które występują w siedliskach świeżych borowych, a także pozostałych. Gatunki owadożerne i drapieżne występują w mniejszych ilościach. Do ssaków kopytnych stanowiących część fauny zalicza się jelenia szlachetnego, łosia, dzika, sarnę oraz daniela.