Aplikacja mobilna

Polecamy zainstalowanie aplikacji mobilnej zawierającej mapy szlaków turystycznych powiatu płockiego utworzonych  w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”.

Aplikację można pobrać ze strony internetowej: http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl/ lub korzystając z aplikacji „Sklep Play” (Android)lub „Sklep iTunes”  (iOS).

W pierwszej kolejności należy wpisać hasło „Ekoinicjatywa Powiatu Płockiego”, a następnie wcisnąć przycisk instalowania.

Instrukcja użytkowania aplikacji:

1. Sprawdzamy lokalizację GPS na urządzeniu.

2. Włączamy aplikację:

pojawia się mapa z zaznaczonymi wszystkimi szlakami  i miejscami odpoczynku, a także z zaznaczonymi ostrzeżeniami.

– Na liście wyboru „Wybierz szlak”, można wyselekcjonować jeden ze szlaków.

– Na liście wyboru „Zgłoszenie”, można wybrać typ zagrożenia, które chcemy przesłać do administratora aplikacji; następnie należy zaznaczyć na mapie punkt, którego dotyczy zgłoszenie.

– Klikając przycisk „START”, aplikacja sprawdza najbliższy punkt na szlaku, od którego użytkownik jest oddalony. Jeżeli użytkownik znajduje się zbyt daleko od szlaku, włączy się sygnał dźwiękowy.

Aplikacja pokazuje też na mapie, gdzie należy się udać, aby najbliżej zbliżyć się do szlaku i jaka jest odległość do tego punktu.

3. Oprócz mapy, w menu górnym aplikacji można przełączyć zakładki: „Aktualności” i „Legendy”.

 

Zakładka „Aktualności”  pozwala wyświetlić wszystkie informacje i aktualności, które dotyczą projektu.

Zakładka „Legenda ” wyświetla legendę opisującą grafiki znajdujące się na mapie.