O projekcie

Starostwo Powiatowe w Płocku – Fundusze europejskie 2014 – 2020 – Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego

Powiat Płocki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020  – umowa
nr RPMA.05.04.00-14-4023/15 z dnia 24.06.2016 r.

Celem projektu jest kształtowanie ochrony bioróżnorodności walorów przyrodniczych powiatu płockiego w zakresie in-situ i ex-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz użytkowych gatunków rodzimych z uwzględnieniem wpływu ochrony na kształtowanie turystyki i rekreacji.

Ogólny charakter projektu związany jest z czterema podstawowymi działaniami w projekcie: ochrona in-situ i ochrona ex-situ zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych na obszarze powiatu płockiego, modernizacja i budowa infrastruktury niezbędnej do ochrony i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny i flory oraz działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na zagrożone gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze jak również działania związane z szeroko rozumianą edukacją społeczną i promocją lokalnych zasobów przyrodniczych powiatu płockiego. Edukacja i promocja ekologiczna prowadzona będzie w różnych formach. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy ponieważ obejmuje wszystkie działania inwestycyjne w wyniku których (po ich realizacji) powstanie w pełni samodzielna funkcjonalnie i operacyjnie infrastruktura służąca realizacji celów projektu.

W latach 2016 – 2019  w ramach Projektu  zostaną przeprowadzone działania:

 • Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym
 • Modernizacja szlaków turystyczno rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock
 • Organizacja nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów rzeki Wisły
 • Wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Stworzenie potencjalnych stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny
 • Utworzenie portalu edukacji ekologicznej
 • Szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i prowadzenia działalności gospodarczej na Obszarach Natura 2000
 • Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dla społeczności
 • Założenie mini ogrodów botanicznych przy placówkach oświatowych (Wyszogród, Gąbin, Płock)
 • Zaprojektowanie i organizacja stałych wystaw ekologicznych „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek na terenie Nadleśnictwa Łąck oraz Muzeum Wisły w Wyszogrodzie
 • Zaprojektowanie i założenie Lasu Dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck
 • Modernizacja istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym
 • Wykarczowanie gatunków inwazyjnych na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez edukacyjno- promocyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym przeprowadzenie konkursu architektonicznego
Całkowita wartość projektu: 3.198.574,00 PLN
Kwota dofinansowania 80 %:
2.558.859,20 PLN
Środki własne: 639.714,80 PLN
W tym inne krajowe środki publiczne:
66.666,00 PLN

Powyższy Projekt w całości zrealizowany zostanie na obszarze powiatu płockiego.

Beneficjent Projektu

 

Partnerzy Projektu

 

Dane teleadresowe partnerów projektu:

Powiat Płocki

ul. Bielska 59

09-400 Płock

tel. 24/267 68 00

http://powiat-plock.pl/cms/21157

Nadleśnictwo Płock

ul. Bielska 24

09 – 400 Płock

24/264 75 49www.plock.lodz.lasy.gov.pl/

Nadleśnictwo Łąck

ul. Lipowa 4

09-520 Łąck

 24/261 40 01

www.lack.lodz.lasy.gov.pl/